Convocatoria de l’ASSEMBLEA ORDINARIA D’ASSOCIATS

Dissabte dia 30 de juny de 2018  a les 11.00 h del mati, en primera convocatoria i a les 12.00 h del mateix dia, en segona convocatoria, a l’Ateneu de Cervelló (Sala polivalent), carrer Santa Anna, 1,  es celebrarà l’ASSEMBLEA ORDINARIA D’ASSOCIATS

Ordre del Dia

Primer:    Salutació de la senyora presidenta;

Segon:    Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior (2017);

Tercer:    Informe de la Comissió de Control;

Quart:    Examen i aprovació, si és procedent, de la MEMÒRIA, Balanç de Comptes, (Balanç de Situació i Compte de Resultats), així com l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net del darrer Exercici de 2107. Proposta                   de distribució de resultats i aprovació de la gestió de la Junta Directiva;

Cinquè: Proposta de la junta directiva per continuar a Interparner o no;

Sisè:      Tema i explicació tècnica sobre la problemàtica del trasllat dels difunts;

Setè:      Designació de tres assembleistes per signar l’Acta de l’Assemblea que conjuntament amb el vistiplau de la senyora presidenta i de la secretaria, serà inscrita dins els 15 dies següents en el llibre d’actes i                     aprovada en el mateix període, per la mateixa Assemblea o, pels mateixos signants de l’Acta;

Vuitè:     Resum i informació del Congrés anual de mutualitats, celebrat a Sevilla els dies 24 i 25 de maig de 2018;

Novè;     Torn obert de paraules.

Cervelló, a 4 de juny de 2018

Trinitat Solé i Serrat

presidenta

 

 

Pin It on Pinterest

Share This